กิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน

             27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังนิสัย ความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน โดยได้จัดบอร์ดนิเทศ จัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และ ให้ความรู้บริเวณหน้าเสาธงในกิจกรรมตอนเช้าก่อนขึ้นชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ถนน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยคำนึงถึงความสำคัญ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น เป็นสำคัญ