กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

             31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดราชสิงขร จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นมาตรการที่จำเป็น เพื่อจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รู้เท่าทันพิษภัยอันตรายของการสูบบุหรี่ ป้องกันไม่ให้นักเรียนที่มีอายุน้อยเข้าสู่วงจรของการเป็นนักสูบหน้าใหม่ โดยการจัดกิจกรรม นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบป้ายรณรงค์ การให้ความรู้หน้าเสาธงในช่วงเช้า และเดินรณรงค์ในเขตชุมชน เพื่อให้ความรู้ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เห็นคุณค่า ของการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากควันพิษของบุหรี่อีกด้วย

ดาวน์โหลดรูปภาพ :  https://drive.google.com/drive/folders/1W1Eb7ZN02IVLdpL-555abGw_QSbYQhBP?usp=sharing