กิจกรรมมอบเกียรติบัตร นานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ปีที่ 20

   17 มีนาคม 2564  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในโครงการบันทึกการอ่าน นานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ปีที่ 20  และรับมอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนส่งเสริมการอ่านนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้ตามความสนใจของนักเรียน