กิจกรรมมอบหมวกนิรภัย สำหรับนักเรียน

      14 กันยายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดราชสิงขร และคณะข้าราชการครู ได้มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติขาดแคลนหมวกนิรภัยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยความอนุเคราะห์จากสมาคมประกันวินาศภัย และบริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อให้นักเรียนนำไปเป็นอุปกรณ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ให้กับนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยาน และจักรยานยนต์ที่ไม่มีหมวกนิรภัย