กิจกรรมมอบของขวัญ และของรางวัลวันเด็กฯ 2564

          2 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียน ในการมอบของขวัญและของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น และดำเนินการเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการเว้นระยะห่างเป็นสำคัญ ซึ่ง ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดมอบของขวัญภายในชั้นเรียนของตนเอง และเน้นย้ำให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะร่วมกิจกรรม ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทางโรงเรียนวัดราชสิงขรใคร่ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้สนับสนุนของรางวัลแก่นักเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย