กิจกรรมฝึกทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัยและการเอาชีวิตรอด

         3 กรกฎาคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัยและการเอาชีวิตรอด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การประเมินเบื้องต้นและขอความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉิน การกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่อง AED และการแก้ทางเดินหายใจถูกอุดกั้น (Choking) ในผู้ใหญ่ ทำให้นักเรียนทราบวิธีการปฏิบัติการกู้ชีพพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง