กิจกรรมทดสอบด้านการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

       8 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ติดตามผลและทดสอบการอ่านของนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ทั้งนี้เป็นการประเมินผลการอ่านของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง พร้อมทั้งการร่วมมือทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน เพื่อร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านการอ่านของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกด้วย