กิจกรรมทดสอบการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

         24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ดำเนินการทดสอบ และประเมินผลการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการทดสอบของครูประจำชั้น ครูพิเศษประจำสายชั้น และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนี้เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง และพัฒนาฝึกฝนทักษะด้านการอ่านให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง