กิจกรรมทดสอบการอ่านประจำเดือนกันยายน 2563

30 กันยายน 2563   โรงเรียนวัดราชสิงขร  ดำเนินการทดสอบการอ่านประจำเดือนกันยายน 2563  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเป็นการประเมิน  ตรวจสอบระดับคุณภาพการอ่าน ของนักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านของนักเรียนที่  อ่านไม่คล่อง