กิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

       19 ธันวาคม 2563   โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นประจำทุกวันเสาร์  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการนี้นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้นายธเนศ  ชัยชนะธรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมการติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ในครั้งนี้