กิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day”

          25 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตบางคอแหลม นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนวัดราชสิงขร อาทิเช่น กิจกรรมการล้าง ทำความสะอาดสนามกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณโดยรอบอาคารเรียน ตลอดจนภายในชั้นเรียน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อีกด้วย