กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

       1-2 กันยายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ   โรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 วัน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล โดยนักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมของคุณครูทุกท่าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนการอำนวยความสะดวกของผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนมากที่สุด

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/1N4zDB_cvhkSGaNw0Uy69NtnXBUBh46l3?usp=sharing