กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ฯ ประจำปีการศึกษา 2563

25 – 27 สิงหาคม 2563  โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ป้องกันยาเสพติด  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรฯ โดยกำหนดนักเรียนเข้าค่าย ดังนี้
– 25 สิงหาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
– 26 สิงหาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
– 7 สิงหาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5