กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

              24 มกราคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นางสาวปิยะวรรณ แวววรรณจิตต์ รองผู้อำนวยการเป็นประธานการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครูและบุคลากรเป็นผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า เรียนรู้เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พุทธประวัติ ศาสนพิธี และมารยาทชาวพุทธ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร และในช่วงบ่าย ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา เจริญจิตภาวนา ประวัติความเป็นมาของวัดราชสิงขร (พระอารามหลวง) พระพุทธสุโขทัย (หลวงพ่อแดง) เพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะการดำเนินชีวิต และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป ณ ศาลาการเปรียญวัดราชสิงขร พระอารามหลวง