กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

       22 มกราคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครูและบุคลากรเป็นผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร และในช่วงบ่ายเป็นการดำเนินกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะการดำเนินชีวิต และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป ณ ศาลาการเปรียญวัดราชสิงขร พระอารามหลวง