กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

               1 ธันวาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้นำข้าราชการครู และบุคลากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรม ค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดราชสิงขร พระอารามหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ทางด้านพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะการดำเนินชีวิต และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป