กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ป.2 และ ป.4

          30 พฤศจิกายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้นำข้าราชการครู และบุคลากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 4 เปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดราชสิงขร พระอารามหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ทางด้านพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะการดำเนินชีวิตต่อไป