กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ป.1 และ ป.3

                   29 พฤศจิกายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำข้าราชการครู และบุคลากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 เปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดราชสิงขร   พระอารามหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดราชสิงขร  ที่ว่า “ดี เก่ง งาม”