กิจกรรมค่ายพุทธบุตรอนุบาล

             29 มกราคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครูและบุคลากรเป็นผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีและด้านการพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะการดำเนินชีวิต และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป เช่น การไหว้พระ การกราบพระ การสวดมนต์ การทำบุญใส่บาตร การประเคนของให้พระ ซึ่งการจัดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร