กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นอนุบาล

          28 พฤศจิกายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำข้าราชการครู และบุคลากรระดับชั้นอนุบาล เปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม    ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้รับ  การส่งเสริม พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เน้นการปฏิบัติตนให้นักเรียนตระหนักถึงคุณธรรมที่ดีงามในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของไทย