กิจกรรมก้าวแรกลูกรัก

📣 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง การจัดกิจกรรมก้าวแรกลูกรัก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2

📅 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

⏰️ เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

📝 เริ่มดำเนินกิจกรรม เวลา 8.30 – 12.00 น.

⭐️ การแต่งกาย ชุดนักเรียนหรือชุดไปรเวท

📌 ระหว่างการดำเนินกิจกรรมผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียน