กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมกีฬาสี

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันเด็ก

13 มกราคม 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ส่งสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจต่อหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าตนเอง ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและเป็นการส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปอีกด้วย โดยกิจกรรมวันเด็กได้รับการสนับสนุนของขวัญ ส่งมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ จากผู้ใหญ่ใจดี องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ และข้าราชการครูโรงเรียนวัดราชสิงขร