กิจกรรมการประกวด “ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2565

     25 พฤศจิกายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้ดำเนินการติดตามประเมินห้องเรียนตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยคุณครู นักเรียน และบุคลากร ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ มีความสะอาด มีป้ายนิเทศแสดงความรู้ต่าง ๆ รวมถึง ผลงานดีเด่นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แก่นักเรียน