กิจกรรมการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

8 กุมภาพันธ์ 2566 นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม  ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจข้าราชการที่ส่งผลงานการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร เนื่องในกิจกรรมนิทรรศพัฒนาวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 (เขตบางคอแหลม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวประกอบกุล กล่อมอารมย์ ข้าราชการบำนาญ นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา และนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน เป็นการยกระดับศักยภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนอีกด้วย

https://drive.google.com/drive/folders/1RS8e2MUB6zS71Uzr40xOntMekae-5rVL