กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

             โรงเรียนวัดราชสิงขร ขอความร่วมมือผู้ปกครองนำบุตรหลานที่อยู่ต่างจังหวัด
เข้ากรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการฯ
กักตัว 14 วัน ก่อนเปิดภาคเรียน
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ
ของนักเรียน  ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และสังคมโดยรวม

 

** ทั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดราชสิงขรจะแจ้งกำหนดวันและเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนอีกครั้ง ทางเพจ : โรงเรียนวัดราชสิงขร และเว็บไซต์ : www.rsk.ac.th ในโอกาสต่อไป **