กำหนดวันมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📣📣  ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร  📣📣

เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

📌 กำหนดรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📝 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 📝

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
จึงขอกำหนดการรายงานตัว แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

📍 รายชื่อลำดับที่ 1-50 รายงานตัวและมอบตัว เวลา 09.00 – 12.00 น.

📍 รายชื่อลำดับที่ 51-90 รายงานตัวและมอบตัว เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

** หมายเหตุ **

         เพื่อเป็นการลดความแออัด ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงขอกำหนดให้

มีผู้ปกครอง 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น

 

🔵 การแต่งกาย

นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

ผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ

 

🔵 เอกสารยื่นในวันมอบตัว อย่างละ 1 ฉบับ

                                                               – สำเนาสูติบัตรนักเรียน

                                                               – สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนนักเรียน

                                                               – สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนบิดา

                                                              – สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนมารดา

                                                              – สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนผู้ปกครอง(ถ้ามี)

                                                              – สำเนาเอกสาร ปพ.1

                                                              – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

                                                       ***ถ่ายเอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ

✨✨ ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ✨✨