การแจกนมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โดยดำเนินการภายใต้มาตรการฯป้องกันโรคโคโรน่า(COVID-19)

       7 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ดำเนินการแจกนมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยการสวมหน้าการอนามัย การคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเว้นระยะห่าง ก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้เพื่อการลดความแออัดของผู้ปกครองที่เข้ามารับนมโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดตารางการรับนม โดยการเหลื่อมเวลาเป็นสำคัญ