การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1 ตุลาคม 2563  โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี   โดยมีผู้รับการประเมิน ดังนี้  นางสาวจุฑามาศ สุทาธรรม  นางสาวดนิตา ป้อมปักษา   และ นางกุลธิดา  นามสง่า