การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

           22 กรกฎาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ต้อนรับ นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ติดตามการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตบางคอแหลม ต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ