การประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

14  สิงหาคม  2563 นายวิฑูรย์   อภิสิทธิ์ภูวกุล   ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม นางวทัญญู ลิ้มเจิรญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และ นายปิยวัฒน์  สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา   สำนักงานเขตบางคอแหลมคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา)ด้านที่ 1 และ 2 ของจ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ผู้รับการประเมิน