การประเมินการจัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

            17 กรกฎาคม 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในการประเมินการจัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอภิชาติ  นิลภาทย์ และนางภัณฑิรา  อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องว่า นักเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน