การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

        2 เมษายน 2567  โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และข้าราชการครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.กันตพัฒน์  มณฑา  ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา  นางวทัญญู  ลิ้มเจริญพรชัย  ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา  และนายเสนอ  แนมใส ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวัดบางสะแกใน เพื่อประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร