การทดสอบคุณภาพการศึกษา ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.5

24 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ติดตามให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการทดสอบคุณภาพการศึกษา ข้อสอบมาตรฐานกลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง