กาพย์ยานี

การอ่านกาพย์ยานีนิยมแบ่งวรรคเป็น ๒ / ๓ และ ๓ / ๓ บาทโทนิยมอ่านเสียงสูงกว่าปกติ ปิยะมาศ นนศิริ / โรงเรียนวัดราชสิงขร credit by youtube/srinuon

โคลงสี่สุภาพ

การอ่านโคลงสี่สุภาพเป็นทำนองเสนาะ จะทอดเสียงยาวระหว่างวรรคต่อวรรค หรือเอื้อนเสียงให้ต่อเนื่องกันระหว่างวรรค ปิยะมาศ นนศิริ / โรงเรียนวัดราชสิงขร credit by youtube/walunchai choatchawakul

กาพย์ฉบัง

การอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖ จะต้องแบ่งจังหวะการอ่านคำในแต่ละวรรคดังนี้ หนึ่งบทมี ๓ วรรควรรคแรกมี ๖ คำ วรรคที่ ๒ มี ๔ คำ วรรคที่ ๓ มี ๖ คำ การอ่านจึงเว้นจังหวะทุกๆ ๒ คำ ปิยะมาศ  นนศิริ / โรงเรียนวัดราชสิงขร credit by youtube/ภาษาไทย...

เรื่องยอดนิยม