แนะนำตัวผู้สมัครสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562         จะมีการเลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่  30  พฤษภาคม  2562