ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนี้เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนบางคอแหลม ๑ (วัดราชสิงขร)” อาศัย ศาลาการเปรียญวัดราชสิงขรเป็นที่เล่าเรียน ได้เปิดทำการสอนเมื่อ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นโรงเรียนประเภทในอำเภอ จัดตั้งอาศัย เงินบำรุงประถมศึกษา สร้างอาคารไม้ขนาด ๑๐.๕๐ x ๑๘.๐๐ เมตร มีมุขในตัว โดยอาศัยที่ดินวัดราชสิงขร ก่อสร้าง ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา จัดการเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ – ๔
พุทธศักราช ๒๔๘๐ ได้โอนกิจการโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๘๗ โอนกลับมาเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช ๒๔๙๒ ได้ขยายตัวอาคารออกไปทั้ง ๒ ด้านๆ ละ
๒ เมตร ด้วยเงินประถมศึกษา
พุทธศักราช ๒๔๙๓ จัดตั้งห้องสมุดสำหรับประชาชน วัดราชสิงขร อาศัยเงินบำรุงการศึกษาผู้ใหญ่ และนายปรีชา สงวนเกียรติ กับคณะ ครูจัดทำเสาธงชาติสูง ๑๐ เมตร มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน

history

พุทธศักราช ๒๕๐๐ สร้างอาคารเพิ่มอีก ๑ หลัง เป็นอาคารไม้
๘ ห้องเรียน ตามแบบ ๐๐๔ ของกรมสามัญศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๐๒ คณะผู้ปกครองนักเรียน นายอำเภอ
ยานนาวา ศึกษาธิการอำเภอ และอาจารย์ใหญ่ ได้สละทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียน ชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง ขออนุญาตเปิดสอนชั้นมัธยมสามัญศึกษาขึ้น แก้ปัญหานักเรียน
ไม่มีที่เรียน และในปีนี้กรมสามัญศึกษาได้สร้าง
อาคารไม้ ๒ ชั้น เพิ่มอีก ๑ หลัง เพื่อรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕
พุทธศักราช ๒๕๐๖ ได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับ
เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พุทธศักราช ๒๕๑๐ เทศบาลนครกรุงเทพได้รื้ออาคารไม้ สร้างเป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น ขนาด ๙.๐๐ x ๒๘.๐๐ เมตร
มี ๙ ห้องเรียน
พุทธศักราช ๒๕๑๑ ทำรั้วคอนกรีตจากงบประมาณ
ยาว ๑๔ เมตร
พุทธศักราช ๒๕๑๒ เปิดการสอนผู้ใหญ่ภาคค่ำ สังกัด
กรมการศึกษา นอกโรงเรียน

พุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้งบประมาณทำรั้วคอนกรีตบล็อก
๑ ด้าน ยาว ๕๕ เมตร
พุทธศักราช ๒๕๒๗ รื้ออาคารไม้ชั่วคราวสร้างเป็นตึก ๔ ชั้น
ขนาด ๑๘ ห้องเรียน
พุทธศักราช ๒๕๒๘ รื้ออาคารไม้ ๒ ชั้น สร้างตึก ๔ ชั้น
ขนาด ๑๒ ห้องเรียน
พุทธศักราช ๒๕๓๐ สร้างอาคารเอนกประสงค์ตึก ๒ ชั้น
ขนาด ๖.๐๐ x ๑๖.๐๐ เมตร ๑ หลัง
พุทธศักราช ๒๕๓๑ รื้ออาคารไม้และโรงอาหาร สร้างเป็น
อาคารตึก ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียน และเขตยานนาวาสาขา ๒ ขอใช้ห้องเรียนและโรงกิจกรรมทำเป็นสำนักงานเขตบางคอแหลม
พุทธศักราช ๒๕๓๒ กรุงเทพมหานครเปิดสอนวิชาชีพภาคค่ำ รวม ๓ วิชา ช่างตัดผมชาย ช่างเสื้อผ้าสตรี และช่างเสื้อผ้าชาย
พุทธศักราช ๒๕๓๓ สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) โดยใช้งบประมาณ สมาชิกสภาผู้แทนราฎร กรุงเทพมหานคร
พุทธศักราช ๒๕๓๕ สร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ โดยคณะครู นักเรียน และประชาชน ร่วมกันบริจาค
พุทธศักราช ๒๕๓๗ สำนักงานเขตชั่วคราว ย้ายไปดำเนินการ ณ ที่สำนักงานเขตบางคอแหลม

พุทธศักราช ๒๕๔๖
สโมสรโรตารี่บางคอแหลม
สโมสรโรตารี่ยานนาวา
และสโมสรโรตารี่กรุงเทพ – พระราม ๓
มอบศาลาพักโรตารี่ ให้แก่โรงเรียนวัดราชสิงขร

พุทธศักราช ๒๕๕๓
– สร้างอาคารเรียนใหม่ ๕ ชั้น แทนอาคาร ราชสิงขร ๑ ซึ่งมี ๓ ชั้น
พุทธศักราช ๒๕๕๔
– สร้างหลังคาคลุมสนาม ขนาดหน้ากว้าง ๒๐ เมตร สูงเท่าตึก ๔ ชั้น
– ปรับปรุงพื้นสนามยกระดับสูงขึ้นมาอีก ๒๐ เซนติเมตร
– ปรับปรุงอาคารราชสิงขร ๒, ๓ โดยทาสีภายนอก, ปรับปรุงห้องน้ำครู ๑๒ ห้อง
– เปลี่ยนบานประตู ห้องเรียน และซ่อมแซมหน้าต่างที่ชำรุด
– สร้างเวที กิจกรรม ในสนาม
– สร้างเสาธงสเตนเลส ความสูง ๑๕ เมตร
– ก่อสร้างที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป และที่ประดิษฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๖

โรงเรียนวัดราชสิงขร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามการปฏิรูปการศึกษาดังนี้ 
ด้านผู้เรียน
ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ด้านผู้สอน
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ด้านกระบวนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า บริหารงานมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล