ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา

จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธเนศ ชัยชนะธรรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุรจิต ตันติวิทยากร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายอภิชาติ นิลภาทย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาววันวิสาข์ สุทธการ
ครู คศ.2
นางสาวสุรัชญา ผึ้งทัศน์
ครู คศ.1
นางสาวจุฑามาศ สุทจธรรม
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางกานต์พิชชา ทองคง
ครู คศ.1
นายศุภกิจ มัฆนาโส
ครู คศ.1
นางสาวอัมพร ใจมั่น
ครู คศ.1

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาววราลี สิริขรจเดชสกุล
ครู คศ.2
นางสาวนันธิดา ทับทิม
ครู คศ.2
นายวีระพันธ์ อ่อนเอื้อน
ครู คศ.2
นายโสภณ แดงทองดี
ครู คศ.1
นายวิทวัส ภูบรม
ครู คศ.1

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางธิดา รัตนวงษ์วิบูลย์
ครู คศ.2
นางปิยะมาศ นนศิริ
ครู คศ.2
นางสาวกมลวรรณ พรมเช็ก
ครู คศ.1
นายสิทธิโชค ชำนาญยิ่ง
ครู คศ.1
นางสาวจันทวดี ศรีลาวัลย์
ครู คศ.1
นายทศนาท เที่ยงตรง
ครู คศ.1
นางสาวสกุลตา คล้ายพวก
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางยุพดี สุดาบุตร
ครู คศ.2
นางสาวสิริพร เพียรปรุ
ครู คศ.1
นายหัชราดล มูลเมือง
ครู คศ.1
นางสาวเกศินี ทิพรัตน์
ครู คศ.1
นางชารินี เกิดลอย
ครู คศ.1
นางสาวจิราวรรณ ทองไสย
ครู คศ.1
นายวัชรนนท์ แก้วคำลา
ครู คศ.1
นางสาวดนิตา ป้อมปักษา
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระสุขศึกษา

นางสาวนภาวรรณ์ วรินทรา
ครู คศ.2
นางปิยรัตน์ จิตรสมวงศ์
ครู คศ.1
นายสมาน ต๋าคำ
ครู คศ.1
นางสาวอภิญญา ทองภู
ครู คศ.1

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสนา มุทธเสน
ครู คศ.2
นางสาวณิชากมล ศรีไสว
ครู คศ.2
นายสวัสดิ์ ขอวางกลาง
ครู คศ.1
นางสาววราภรณ์ ศรีไล้
ครู คศ.1

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวลาวัณย์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์
ครู คศ.3
นางสาวคำวัง สมสุวรรณ
ครู คศ.2
นางสาวขนิษฐา ขำบางเลน
ครู คศ.2
นางสาวอารีรัตน์ ทองแกมนาก
ครู คศ.1

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนิลอุมา บุตรเต

พนักงานสถานที่

นายสุชาติ งามญาติ
บ.2
นางสุพัฒตา เย็นใจ
บ.2
นายกอบชัย หวังห้องกลาง
บ.2
นายสุกิจ แซ่เฮ้า
บ.2
นางทิพวรรณ เย็นใจ
บ.1
นายเดชา ดียิ่ง
บ.1