สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบื้องต้น
ผู้จัดทำ นายหัชราดล มูลเมือง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร