ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษาปีที่ 6
และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชสิงขร

15 มีนาคม 2562