ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิม 16 พ.ค. 2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19)

ติดต่อสอบถามหรือรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ
โรงเรียนวัดราชสิงขร เว็บไซต์ rsk.ac.th
และฝ่ายธุรการโรงเรียนวัดราชสิงขร โทร 022890611
(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)