การสอบ Pre O-Net เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3