ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนวัดราชสิงขร ที่ตั้งเลขที่ ๒๙ ซอย เจริญกรุง ๗๔ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๙-๐๖๑๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๙-๐๖๑๑ E-mail : school@rsk.ac.th Website : www.rsk.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา เขตพื้นที่บริการส านักงานเขตบางคอแหลม