ข้อมูลครูและบุคลากร

1.จำนวนบุคลากร

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมทั้งหมด
จำนวน 4 46 13 63

2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
จำนวน 12 35 16 63

3. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

สาขาวิชา จำนวนคน ภาระงานสอนของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
1. บริหารการศึกษา 4
2. ภาษาไทย 5 19 ชม./สัปดาห์
3. คณิตศาสตร์ 3 19 ชม./สัปดาห์
4. วิทยาศาสตร์ 5 19 ชม./สัปดาห์
5. ภาษาอังกฤษ 4 19 ชม./สัปดาห์
6. สังคมศึกษา 4 19 ชม./สัปดาห์
7. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3 19 ชม./สัปดาห์
8. ปฐมวัย 5 19 ชม./สัปดาห์
9. อาหารและโภชนาการ 1 19 ชม./สัปดาห์
10.ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ 6 19 ชม./สัปดาห์
11.พลศึกษา 2 19 ชม./สัปดาห์
12.แนะแนว 1 19 ชม./สัปดาห์
13.ประถมศึกษา 2 19 ชม./สัปดาห์
14.การศึกษาพิเศษ 4 19 ชม./สัปดาห์
15.การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 1 19 ชม./สัปดาห์