กิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนวัดราชสิงขร