การอ่านกาพย์ยานีนิยมแบ่งวรรคเป็น ๒ / ๓ และ ๓ / ๓ บาทโทนิยมอ่านเสียงสูงกว่าปกติ

ปิยะมาศ นนศิริ / โรงเรียนวัดราชสิงขร

credit by youtube/srinuon