การอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖ จะต้องแบ่งจังหวะการอ่านคำในแต่ละวรรคดังนี้
หนึ่งบทมี ๓ วรรควรรคแรกมี ๖ คำ วรรคที่ ๒ มี ๔ คำ วรรคที่ ๓ มี ๖ คำ
การอ่านจึงเว้นจังหวะทุกๆ ๒ คำ

ปิยะมาศ  นนศิริ / โรงเรียนวัดราชสิงขร

credit by youtube/ภาษาไทย บดินทรเดชา