กลอนสุภาพบทหนึ่งมี 4 วรรค วรรคละ 7-9 พยางค์ ส่วนใหญ่มี 8 พยางค์
อ่านเว้นจังหวะเป็น 3-2-3 มีบทร้อยกรองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลอนสุภาพ ได้แก่ กลอนสักวา กลอนดอกสร้อย

ปิยะมาศ  นนศิริ / โรงเรียนวัดราชสิงขร

credit by youtube/srinuon